آزمون ریسک‌پذیری

نام *
نام خانوادگی *
شماره همراه *
ایمیل *
نام شرکت
شماره ثبت
1. هدف شما از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از راه تشکیل سبد چیست؟
1. هدف شما از تشکیل سبد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چیست؟
2. برای تامین هزینه‌های معمول زندگیتان چقدر به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته هستید؟
2. افق زمانی شرکت شما به منظور دست‌یابی به اهداف مالی موضوع این قرارداد چقدر است؟
3. معمولا وضعیت پس انداز شما چگونه است؟
3. وضعیت واریزی‌های شرکت شما در طول مدت سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود؟
4. انتظار دارید سرمایه شما طی سه سال چقدر رشد کند؟
4. روند سودآوری شرکت در سال اخیر چگونه بوده است؟
5. اگر ارزش سرمایه‌ شما طی سه‌ماه 40 درصد افت کند، چه می‌کنید؟ (اگر در گذشته تجربه مشابهی داشته‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید).
5. در صورتی که شرکت امکان سرمایه‌گذاری به مبلغ یک میلیارد تومان داشته باشد، در کدام پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند؟
6. کدام گزاره‌ توصیف بهتری از تجربه سرمایه‌گذاری‌های پنج سال اخیر شما را، از لحاظ مجموع مبلغ آن‌ها، ارایه می‌کند؟
6. به نظر شرکت شما بازار سهام چقدر ریسک دارد؟
7. کدام یک از گزاره‌های زیر تجربه سرمایه‌گذاری‌های شما را از لحاظ مجموع مدت زمان بهتر توصیف می‌کند؟
8. اگر پس‌اندازی داشته باشید که آن را طی چند سال به دست آورده باشید، بخش عمده آن را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنید؟
8. شرکت از سبد سرمایه‌گذاری، به طور میانگین سالانه، چه مقدار برداشت خواهد داشت؟ (نیاز شرکت به درآمد حاصل از سبد فاکتور مهمی در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری است).
9. میزان پذیرش ریسک شما در مقابل مقدار بازدهی مورد انتظارتان چقدر است؟ این نمودار به صورت فرضی برای یک سبد سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی است و برای تسهیل پاسخ‌دهی شما ترسیم شده است. لطفاً ترجیح خود را در زمینه ریسک و بازده مشخص نمایید. (مقادیر مثبت که در بالای محور افقی نمودار قرار دارد سود احتمالی و مقادیر منفی در پایین محور افقی در نمودار، زیان احتمالی متناظر با ریسک را نمایش می‌دهد).
9. چه میزان از مبلغ سرمایه‌گذاری شما از محل دریافت وام تامین شده است؟
10. واژه ریسک در زمینه مالی کدام کلمه را در ذهن شما تداعی می‌کند؟
10. به منظور پرداخت هزینه‌های شرکت، احتمالا شما به چقدر برداشت از سبد سرمایه‌گذاری در پنج سال آتی نیاز خواهد داشت؟
11. تصور کنید که در موقعیت شغلی‌تان قدرت انتخاب دستمزدتان را دارید. کدام گزینه را ترجیح می‌دهید؟
11. میزان آشنایی شرکت شما با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟
12. افق زمانی شما به منظور دست‌یابی به اهداف مالی موضوع این قرارداد چه مدت است؟
13. به طور میانگین، سالانه به چه میزان برداشت از سبد سرمایه‌گذاریتان نیاز دارید؟
13. شرکت چقدر برای تامین هزینه‌های خود به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته است؟
14. وضعیت واریزی‌های شما طی مدت سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود؟
14. اگر مایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید؟
15. فرض کنید شش ماه است سرمایه‌گذاری کرده‌اید و سرمایه‌گذاری شما زیان داده است، واکنش شما چیست؟
15. سرمایه‌گذارن از بازده کم سرمایه ناراحت می‌شوند و تمایل‌شان به تغییر سرمایه‌گذاری به زمینه‌های دیگر است. این رفتار به دلیل واکنش هیجانی به اخبار خوب و بد می‌باشد. میزان اثر بخشی سازوکارهای کنترل هیجانات در شرکت شما هنگام مواجه با اخبار چگونه است؟
16. بودجه سرمایه گذاری خود را از چه محلی تامین کرده‌اید؟
16. انتظار دارید در بازه زمانی سه ساله، سرمایه شما چقدر رشد کند؟
17. اگر مایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید؟
17. در نمودار زیر لطفاً اولویت خود را با توجه به گزاره‌ها مشخص نمایید. توجه فرمایید که مجموع اعداد 3 سطر باید برابر با 100 باشد.
باقی‌مانده:
شرکت تمایل به پذیرش ریسک بسیار زیادی که منجر به افزایش میزان بازده شود را دارد.
شرکت ریسک بیش از حد معمول را می‌پذیرد.
شرکت تناسب بین ریسک و بازده سرمایه را می‌پذیرد.
شرکت مقدار بسیار کمی ریسک را در جهت رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری می‌پذیرد.
اولویت شرکت حفظ ارزش دارایی‌ها است و درآمد کمتر به تناسب ریسک کمتر را می‌پذیرد.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
شرکت به درآمد ثابت از سبد نیاز ندارد.
شرکت انتظار دارد مقدار کمی از درآمدش را از سبد تامین کند.
شرکت انتظار دارد مقدار قابل توجهی از درآمدش را از سبد تامین کند.
شرکت می‌خواهد درآمد سبد را به بیشترین حد ممکن برساند.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
شرکت به رشد میزان سرمایه نیاز ندارد.
شرکت به رشد سرمایه صرفا به اندازه تورم نیاز دارد.
شرکت به مقدار متوسطی رشد سرمایه نیاز دارد.
شرکت به رشد معقول سرمایه در بلند مدت نیاز دارد.
شرکت تمایل به حداکثر کردن رشد سرمایه در بلند مدت دارد و نوسانات ناشی از ریسک بیشتر را می‌پذیرد.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
18. اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی بالا و حقوق معقول و دیگری با امنیت کمتر ولی حقوق بالا، یکی را انتخاب نمایید، کدام یک را برمی‌گزینید؟
18. نسبت ماهانه وجه نقد به هزینه بهره شرکت چقدر است؟
19. میزان آشنایی شما با امور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟
19. در حال حاضر نسبت هزینه‌های ماهانه به درآمدهای نقدی ماهانه شرکت چقدر است؟
20. اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما طی دو هفته شش درصد کاهش یابد، چه عواکنشی خواهید داشت؟ (اگر تجربه مشابهی داشته‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید).
20. در حال حاضر، درصد وجه نقد شرکت به کل دارایی‌های آن چقدر است؟
21. پذیرش شرایط نامطلوب غیرمنتظره مالی برای شما چگونه خواهد بود؟
21. نسبت بدهی به دارایی‌های شرکت طی چند سال اخیر چگونه بوده است؟
22. آیا در افق سه ساله نیاز به برداشت مبلغی از سبد برای تامین نیاز برنامه‌ریزی شده‌ای دارید؟ (شهریه دانشگاه، برنامه سفر یا تفریح، خرید ماشین و…) درصد برداشت مورد نیازتان از سبد چقدر است؟
22. فرض کنید پس از شش ماه از شروع سرمایه‌گذاری زیان کرده‌اید، واکنش شرکت شما چیست؟
23. در نمودار زیر لطفاً اولویت خود را با توجه به گزاره‌ها مشخص نمایید. اعداد مربوط به هر سطر باید به گونه‌ای انتخاب شوند که مجموع اعداد انتخابی در سه سطر مذکور برابر با 100 باشد.
باقی‌مانده:
من تمایل به پذیرش ریسک بسیار زیادی که منجر به افزایش میزان بازده سرمایه‌ام شود را دارم.
من ریسک بیش از حد معمول را می‌پذیرم.
من تناسب بین ریسک و بازده سرمایه‌ام را می‌پذیرم.
من مقدار بسیار کمی ریسک را در جهت رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاریم می‌پذیرم.
اولیت من حفظ ارزش دارایی‌هایم است و درآمد کمتر به تناسب ریسک کمتر را می‌پذیرم.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
من می‌خواهم درآمد سبدم را به بیشترین حد ممکن برسانم.
من انتظار دارم مقدار قابل توجهی از درآمدم را از سبدم تامین کنم.
من انتظار دارم مقدار کمی از درآمدم را از سبد تامین کنم.
من به درآمد ثابت از سبدم نیاز ندارم.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
من تمایل به حداکثر کردن رشد سرمایه‌ام در بلند مدت دارم و نوسانات ناشی از ریسک بیشتر را می‌پذیرم.
من به رشد معقول سرمایه‌ام در بلند مدت نیاز دارم.
من به مقدار متوسطی رشد سرمایه نیاز دارم.
من به رشد سرمایه‌ام صرفا به اندازه تورم نیاز دارم.
من به رشد میزان سرمایه‌ام نیاز ندارم.
حداکثر انتخاب: 100% انتخاب شما: 0
23. دیدگاه شرکت شما در انجام سرمایه‌گذاری‌ها به کدام یگزینه نزدیک‌تر است؟
24. اگر امکان سرمایه‌گذاری مبلغ 100 میلیون تومان داشته باشید، کدام فرصت سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهید؟
24. با کدام یک از گزینه‌های سرمایه‌گذاری زیر آشنایید؟
25. دیدگاه شما هنگام انجام یک سرمایه‌گذاری چیست؟
25. تجربه سرمایه‌گذاری شرکت شما در کدام حوزه بوده است؟
26. به نظر شما بازار سهام چقدر ریسک دارد؟
27. به طور معمول بعد از اتخاذ تصمیمات مالی چه احساسی دارید؟
27. کدام گزاره‌ تجربه سرمایه‌گذاری‌های پنج سال اخیر شرکت شما را از لحاظ مجموع مبلغ آن‌ها بهتر توصیف می‌کند؟
28. سرمایه‌گذاران از بازده کم سرمایه ناخشنود می‌شوند و تمایلشان به تغییر سرمایه‌گذاری به زمینه‌های دیگر است. این رفتار به دلیل واکنش هیجانی به اخبار خوب و بد می‌باشد. میزان کنترل هیجانات شما در مواجه با اخبار چگونه است؟
28. کدام یک از گزاره‌های زیر تجربه سرمایه‌گذاری‌های شرکت شما را از لحاظ مدت زمان بهتر توصیف می‌کند؟
29. در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش چهار پرتفوی سرمایه‌گذاری فرضی در مدت پنج سال نشان داده شده است: • ارزش پرتفوی A در این مدت دو برابر شده است، در بعضی از سال‌ها سود بالا و در بعضی سال‌ها نیز زیان سنگینی داشته است. • پرتفوی D رشد نسبتاً کمتری داشته است و سالانه بازدهی منطقی داشته است. • پرتفوی B و C از نظر رشد ارزش پرتفوی و هم چنین نوسانات سالانه بین پرتفوهای A و D قرار می‌گیرند. با توجه به موقعیت خودتان و دلايل‌تان برای سرمایه‌گذاری در آینده کدام پرتفوی را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟ (محور عمودی ارزش روز پرتفوی و محور افقی سال‌های متناظر می‌باشد.)
29. معمولاً وضعیت وجوه نقد و شبه نقد شرکت شما به چه صورت است؟
30. به نظرتان دوستانتان شخصیت شما را چگونه توصیف می‌کنند:
31. هنگامی که به واژه ریسک در زمینه مالی فکر می‌کنید، کدام کلمه در ذهن شما تداعی می‌شود؟
32. اگر شرکت منابع مالی داشته باشد که آن را طی چند سال به دست آورده، بخش عمده آن را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنید؟
33. نگرش شرکت شما در مورد سرمایه‌گذاری چیست؟
هر گونه اطلاعات بیشتری را که فکر می‌کنید در ارزیابی وضعیت مالی شما توسط سبدگردان، مفید خواهد بود، توضیح دهید.