آزمون شخصیت ‌شناسی مالی

استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب خود را بیابید.

شخصیت یک سرمایه‌گذار نه تنها برای تصمیمات روزمره زندگی، بلکه برای سرمایه‌گذاری هم مهم است.

تیپ سرمایه‌گذاری شما چیست؟ آزمون بدهید.

بیابید که:

  • چقدر ریسک‌پذیر هستید؟
  • استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب شما چیست؟
  • ترکیب سبد دارایی مناسب شما چگونه است؟